BEVEZETÉS

A) Szilágyiné Fábián Nagy Csilla (4031 Debrecen, Kecskerágó utca 6/B., Adószám: 67252589-1-29), mint a www.designotthon.hu domainen elérhető, „Design Otthon” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

B) Szilágyiné Fábián Nagy Csilla az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

C) Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve ajánlatkérést ad le. (”Igénybe Vevő”).

D) Szolgáltatásnak minősül a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla ev. által üzemeltetett www.designotthon.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).

E) Szilágyiné Fábián Nagy Csilla e.v. ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

F) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

G) Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot Szilágyiné Fábián Nagy Csillával, a designotthoningatlan@gmail.com e-mail címen. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla készséggel áll rendelkezésére.

1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Szilágyiné Fábián Nagy Csilla adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: designotthoningatlan@gmail.com.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő: Szilágyiné Fábián Nagy Csilla
Székhely: 4031 Debrecen, Kecskerágó utca 6/B
Adószám: 67252589-1-29
E-mail elérhetőség: designotthoningatlan@gmail.com
Telefon: + 36(20)5941680

3. ADATFELDOLGOZÓK

3.1. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Szilágyiné Fábián Nagy Csillával kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

– ININET Internet Kft, 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít (pl. tárhely szolgáltatás).

3.2. Az Adatfeldolgozók 2020. január 15. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

4.1. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

4.3. A személyes adatokat Szilágyiné Fábián Nagy Csilla kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

4.4. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.5. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.

4.6. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla webalkalmazásai az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.

5. A KEZELT ADATOK

5.1. Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, Szilágyiné Fábián Nagy Csilla rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét.

5.2. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám az ajánlatkéréshez, kapcsolati kontakt űrlap kitöltéséhez legalább név, és e-mail cím megadása szükséges.

5.3. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Szilágyiné Fábián Nagy Csilla által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:

6.1. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére.

A kezelt személyes adatok:
– számlázási név, számlázási cím (a számlaírás feltétele, megadása kötelező);
– igénybevett szolgáltatás;
– az Ingatlanközvetítési megbízáshoz kötelezően kért adatok: név, lakcím, születési idő vagy személyi igazolvány szám, anyja neve.  A telefonszám és email cím megadása szabadon választható.

Az Ingatlanközvetítési megbízásban rögzített adatok mellett az érintett ingatlanról fényképek is készülnek, melyek felhasználásra kerülnek a designotthon.hu weboldalon, illetve hirdetési felületeken.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

6.2. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és Szilágyiné Fábián Nagy Csilla , viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés Szilágyiné Fábián Nagy Csilla jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Jogos érdek bemutatása: Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont Szilágyiné Fábián Nagy Csilla és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

6.4. Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja:
– Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Design Otthon fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint Szilágyiné Fábián Nagy Csilla hivatalos értesítéseiről;
– az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám,  IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

6.5. Statisztikai célú adatkezelés

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás.

6.6. Egyéb adatkezelés

Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben Szilágyiné Fábián Nagy Csillának teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.

Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.

Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Szilágyiné Fábián Nagy Csillára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

7.1. A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

7.2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy az ajánlatkérés, kapcsolati űrlap kitöltésének alkalmával ad meg a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség a designotthoningatlan.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

7.4. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

7.5. Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint Szilágyiné Fábián Nagy Csilla jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

7.6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy Szilágyiné Fábián Nagy Csilla mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról Szilágyiné Fábián Nagy Csilla jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

7.7. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.8 Szilágyiné Fábián Nagy Csilla szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

8.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

9. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

9.1. Az adatokhoz Szilágyiné Fábián Nagy Csilla azon munkatársai férhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

9.3. A személyes adatok, amelyeket Szilágyiné Fábián Nagy Csilla Igénybe Vevőtől gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT”) és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor,  Szilágyiné Fábián Nagy Csilla biztosítja az Igénybe Vevőket, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Igénybe Vevők adatvédelmi jogait.

9.4. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

9.5. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

10. AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

10.1. Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga

Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni Szilágyiné Fábián Nagy Csillától a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3. Helyesbítés joga

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

10.4. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
– -a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
– közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Szilágyiné Fábián Nagy Csilla megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését

A Szilágyiné Fábián Nagy Csilla által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Szilágyiné Fábián Nagy Csilla korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Igénybe Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.6. Adathordozáshoz való jog

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7. Tiltakozás joga

Az Igénybe Vevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés
– közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
– az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
– közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
– tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

Az Igénybe Vevő fenti jogosultságainak érvényesítéséhez Szilágyiné Fábián Nagy Csilla nyújt segítséget a designotthoningatlan@gmail. com e-mail címen. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő bírósági úton érvényesítheti.

12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
– a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”),
– a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”),
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint

13. LÁTOGATÓ-AZONOSÍTÓK (COOKIE, SÜTI)

13.1. Az Európai Uniós törvények értelmében Szilágyiné Fábián Nagy Csilla felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket Szilágyiné Fábián Nagy Csilla annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.

Egyes Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Igénybe Vevő eszközén maradnak és lehetővé teszik Szilágyiné Fábián Nagy Csilla vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Igénybe Vevő böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

13.2. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  által használt sütik típusai:

a) technikai sütik: ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket Szilágyiné Fábián Nagy Csilla rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Igénybe Vevő látogatása után automatikusan törlődnek;
b) funkcionális sütik: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működése javuljon, hogy az Igénybe Vevő felhasználói élményét a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla személyesebbé tegye, és hogy Igénybe Vevő sok hasznos funkciót tudjon használni, ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt;
c) analitikus sütik: ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja Szilágyiné Fábián Nagy Csilla, az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett Igénybe Vevő a Weboldalra és mikor hagyta el azt, az Igénybe Vevő által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével Szilágyiné Fábián Nagy Csilla információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el Igénybe Vevőhöz;
d) kereskedelmi célú sütik: Szilágyiné Fábián Nagy Csilla cookie-kat használ a Weboldalon, valamint más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az online hirdetések megjelenítéséhez, annak érdekében, hogy Igénybe Vevő részére személyre szabott reklámokat mutathasson. A Cookie-k megmutatják azt is, ha Igénybe Vevő megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte.

13.3. Bizonyos esetekben Szilágyiné Fábián Nagy Csilla lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Design Otthon weboldalán és alkalmazásain keresztül.

A cookie-k használata során a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. pontjában került részletes felsorolásra. Ők és Szilágyiné Fábián Nagy Csilla továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy Szilágyiné Fábián Nagy Csilla szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék Szilágyiné Fábián Nagy Csilla szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.
b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).
c) online marketing: a Weboldalon és más weboldalokon keresztül az Igénybe Vevő részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Igénybe Vevő korábbi kapcsolódásain keresztül.
d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Igénybe Vevő profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
e) Kommentek: a Weboldalon történő hozzászólások kezeléséhez.
f) hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára: lehetővé teszi Szilágyiné Fábián Nagy Csilla számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében.

13.4. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Igénybe Vevő rákattintott vagy koppintott, Igénybe Vevő tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a weboldalon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

13.5. Szilágyiné Fábián Nagy Csilla az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

13.6. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Igénybe Vevő elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Igénybe Vevőt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Igénybe Vevő úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.

Amennyiben Igénybe Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Igénybe Vevő beállíthatja a cookie-k használatát.
– Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
– Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
– Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
– Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

13.7. Igénybe Vevő a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó Cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

14. KIKÖTÉS

14.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

14.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és Szilágyiné Fábián Nagy Csilla Általános Szerződési Feltételei, illetve a látogató-azonosítókra vonatkozó tájékoztató egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.designotthon.hu weboldalon tekinthetők meg.

ZÁRADÉK

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla  az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást Igénybe Vevő részére. Amennyiben Igénybe Vevő az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy a Szilágyiné Fábián Nagy Csilla a designotthoningatlan@gmail.com e-mail címen rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.

Érvényes és hatályos 2020. január 15. napjától.